Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.muziekschoolrijswijk.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Muziekschool Rijswijk. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Muziekschool Rijswijk staat geregistreerd onder de handelsnaam Muziekschool Rijswijk onder KVK nummer 65784057 op vestigingsadres Julialaantje 26, 2283TB te Rijswijk. Het BTW nummer is NL002207804B93.

Contact information
E-mail: contact@muziekschoolrijswijk.com
tel: 06-418 455 12

1. Definities

  • Muziekschool Rijswijk: Verwijst naar de eenmanszaak Muziekschool Rijswijk als zodanig ingeschreven onder KVK nummer 65784057, dan wel een door Muziekschool Rijswijk gevolmachtigd persoon.
  • Opdrachtgever: Verwijst naar de rechtspersoon, die een cursus, workshop of training afneemt bij Muziekschool Rijswijk.
  • Deelnemer: Verwijst naar persoon die deelneemt aan een cursus, workshop of training van Muziekschool Rijswijk.
  • Contractant: Verwijst naar persoon, leerling, deelnemer, proefles nemer, ouder of opdrachtgever die zich fysiek of digitaal ingeschreven heeft, dan wel een overeenkomst is aangegaan met Muziekschool Rijswijk.
  • Leerling: Verwijst naar persoon die ingeschreven is door de contractant en les krijgt bij Muziekschool Rijswijk.
  • Docent: Persoon die lessen, workshops, cursussen en/of trainingen verzorgt voor deelnemers en/of leerlingen in opdracht van Muziekschool Rijswijk.
  • Overeenkomst: Verwijst naar alle fysiek of digitaal ondertekende workshop-, les-, proefles-, cursus- en trainingsovereenkomsten en inschrijvingen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inschrijvingen en offertes van Muziekschool Rijswijk.

3. Overeenkomst

Alle overeenkomsten komen tot stand door fysiek of digitaal ondertekenen door de contractant en bevestiging van Muziekschool Rijswijk, al dan niet schriftelijk , al dan niet mondeling al dan niet door uitvoeren van het overeengekomene door Muziekschool Rijswijk of haar docenten.

4. Inschrijving

Inschrijving vindt alleen plaats bij het fysiek overhandigen ofwel digitaal versturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en ontvangst en bevestiging van Muziekschool Rijswijk. Bij inschrijvingen voor proeflessen is er sprake van het recht om eenmalig een proefles voor één van de te geven disciplines te doen. Hetzij gitaarles, pianoles, drumles, of andere lessen die Muziekschool Rijswijk als zodanig aanbiedt. Bij elk van deze principes geldt dat bij een volgende aanvraag er kosten in rekening gebracht zullen worden conform onze lesovereenkomst.

5. Uitvoering

De wijze waarop de lessen, workshops, cursussen en trainingen ten uitvoering gebracht worden wordt ten alle tijden volledig bepaald door Muziekschool Rijswijk. Indien er onverwachte omstandigheden zijn waardoor de lessen niet op locatie plaats kunnen vinden, is Muziekschool Rijswijk gerechtigd de lessen online te verzorgen of de locatie te wijzigen.

6. Aansprakelijkheid

In het geval van overeenkomsten gesloten met Muziekschool Rijswijk, zijn Muziekschool Rijswijk en haar docenten in geen geval aansprakelijk voor diefstal of schade veroorzaakt door docenten, deelnemers, leerlingen of derden aan personen of materiaal voor, na of tijdens het uitvoeren van het overeengekomene, tenzij aantoonbaar veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Muziekschool Rijswijk of haar docenten. De contractant is aansprakelijk voor alle vormen van schade veroorzaakt aan materiaal, leerlingen, docenten van Muziekschool Rijswijk, deelnemers aan cursussen, workshops en trainingen of derden door leerlingen, deelnemers of derden voor, na of tijdens uitvoeren van het overeengekomene.

Muziekschool Rijswijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Muziekschool Rijswijk is niet aansprakelijk voor gehoorschade voor, tijdens of na het uitvoeren van overeengekomene, noch verantwoordelijk voor het verschaffen van gehoorbescherming.

7. Betaling

Het bedrag wordt binnen veertien dagen na factuurdatum betaald tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Muziekschool Rijswijk In het geval van afspraken omtrent periodieke betalingen komt bij niet stipte nakoming van overeengekomen periodieke betalingen deze overeenkomst met betrekking tot betalen in afgesproken periodes zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken en is het gehele bedrag vanaf dat moment door Muziekschool Rijswijk opeisbaar.

Facturen worden door opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling. Indien opdrachtgever in verzuim is, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, vanaf datum verzuim alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 75,- (exclusief BTW), een en ander te vermeerderen met een bedrag van € 10,- (exclusief BTW) per sommatie aan administratiekosten, alsmede een bedrag van € 35,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en rente.

Indien opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is Muziekschool Rijswijk gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Muziekschool Rijswijk is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

8.Annuleren of verplaatsen

Als een les niet doorgaat vanwege afwezigheid van de docent wordt de verzuimde les op een ander nog af te spreken tijdstip ingehaald. Als een les niet doorgaat door verzuim van de leerling bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding. Met uitzondering van ziekte van de leerling(e) langer dan een maand.

Als een les of proefles geen doorgang kan vinden vanwege de docent wordt de verzuimde les op een ander nog af te spreken tijdstip ingehaald. Als een les of proefles geen doorgang kan vinden door verzuim van de leerling bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding. Met uitzondering van aantoonbare ziekte van de leerling(e) langer dan een maand.

9. Overeenkomst opzeggen

Contractant kan op elk moment de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Vindt de opzegging plaats binnen 1 jaar na inschrijving, dan bedraagt de opzegtermijn 2 maanden. Na 1 jaar na inschrijving is de opzegtermijn 1 maand.

10. Vakantie

Het cursusjaar bestaat uit 36 lessen en 2 live evenementen in de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar. Muziekschool Rijswijk hanteert de vakantiedagen en feestdagen van de basisscholen in Rijswijk.

11. Intellectueel eigendom

De leerling of deelnemer is niet gerechtigd les-, cursus- of workshop materiaal waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Muziekschool Rijswijk toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. Al het les-, cursus- en workshopmateriaal gedocumenteerd of door de docenten behandeld zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een les, workshop- of cursusmateriaal is zonder expliciete toestemming van Muziekschool Rijswijk niet toegestaan.

12. Promotiemateriaal

Bij muziekuitvoeringen en andere activiteiten van Muziekschool Rijswijk kunnen foto en/of video opnamen worden gemaakt. Deze zouden kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals op de website, flyers, programmaboekjes, de instagram en de Facebookpagina van Muziekschool Rijswijk. Leerlingen van Muziekschool Rijswijk of deelnemers van cursussen of workshops kunnen op deze beelden te zien zijn zonder vermelding van namen. Muziekschool Rijswijk gaat er van uit dat hiertegen geen bezwaren zijn wanneer dit volwassen personen betreft. Voor het plaatsen van beeldmateriaal van leerlingen jonger dan 18 jaar zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de ouder of verzorger, en die behoudt zich het recht op elk moment zonder opgave van reden de toestemming te mogen intrekken.

13. Locatie

Bij workshops, cursussen, les of training op locatie is de contractant verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een ruimte, waar op een veilige en gezonde manier het overeengekomene tot uitvoering gebracht kan worden.

Specifiek voor workshops met live muziek wordt de opdrachtgever aan de volgende normen gehouden:

  • De ruimte voldoet aan de geldende veiligheidseisen en normen op het gebied van brandveiligheid, rekening houdend met het aantal deelnemers
  • Er is gekwalificeerd personeel aanwezig om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te garanderen

14. Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als technische dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Muziekschool Rijswijk te mogen claimen of te veronderstellen.

Muziekschool Rijswijk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.muziekschoolrijswijk.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Muziekschool Rijswijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

15. Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.muziekschoolrijswijk.com op deze pagina.

Muziekschool Rijswijk mag maximaal twee keer per jaar de prijzen wijzigen, voor zover redelijk en met inachtneming van een overgangsperiode van twee maanden. De contractant behoudt zich het recht om naar aanleiding van de prijsverhoging kosteloos op te zeggen.

💬 Stel ons je vraag