Algemene Voorwaarden 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.muziekschoolrijswijk.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Muziekschool Rijswijk. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Muziekschool Rijswijk staat geregistreerd onder de handelsnaam Muziekschool Rijswijk onder KVK nummer 65784057 op vestigingsadres Julialaantje 26, 2283TB te Rijswijk. Het BTW nummer is NL002207804B93.

Contactgegevens

E-mail: contact@muziekschoolrijswijk.com

tel: 06-418 455 12

1. Definities

Muziekschool Rijswijk: Verwijst naar de eenmanszaak Muziekschool Rijswijk als zodanig ingeschreven onder KVK nummer 65784057, dan wel een door Muziekschool Rijswijk gevolmachtigd persoon.

Opdrachtgever: Verwijst naar de rechtspersoon, die een cursus, workshop of training afneemt bij Muziekschool Rijswijk.

Deelnemer: Verwijst naar persoon die deelneemt aan een cursus, workshop of training van Muziekschool Rijswijk

Contractant: Verwijst naar persoon, leerling, deelnemer, proefles nemer, ouder of opdrachtgever die zich fysiek of digitaal ingeschreven heeft, dan wel een overeenkomst is aangegaan met Muziekschool Rijswijk

Leerling: Verwijst naar persoon die ingeschreven is door de contractant en les krijgt bij Muziekschool RijswijkDocent: Persoon die lessen, workshops, cursussen en/of trainingen verzorgt voor deelnemers en/of leerlingen in opdracht van Muziekschool Rijswijk

Overeenkomst: Verwijst naar alle fysiek of digitaal ondertekende workshop-, les-, proefles-, cursus- en trainingsovereenkomsten en inschrijvingen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inschrijvingen en offertes van Muziekschool Rijswijk.

3. Overeenkomst

Alle overeenkomsten komen tot stand door fysiek of digitaal ondertekenen door de contractant en bevestiging van Muziekschool Rijswijk, al dan niet schriftelijk , al dan niet mondeling al dan niet door uitvoeren van het overeengekomene door Muziekschool Rijswijk of haar docenten.

4. Inschrijving

Inschrijving vindt alleen plaats bij het fysiek overhandigen ofwel digitaal versturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier en ontvangst en bevestiging van Muziekschool Rijswijk. Bij inschrijvingen voor proeflessen is er sprake van het recht om eenmalig een proefles voor één van de te geven disciplines te doen. Hetzij gitaarles, pianoles, drumles, of andere lessen die Muziekschool Rijswijk als zodanig aanbiedt. Bij elk van deze principes geldt dat bij een volgende aanvraag er kosten in rekening gebracht zullen worden conform onze lesovereenkomst.

5. Uitvoering

De wijze waarop de lessen, workshops, cursussen en trainingen ten uitvoering gebracht worden wordt ten alle tijden volledig bepaald door Muziekschool Rijswijk

6. Aansprakelijkheid

In het geval van overeenkomsten gesloten met bedrijven zij Muziekschool Rijswijk en haar docenten in geen geval aansprakelijk voor diefstal of schade veroorzaakt door docenten, deelnemers, leerlingen of derden aan personen of materiaal voor, na of tijdens het uitvoeren van het overeengekomene, tenzij aantoonbaar veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Muziekschool Rijswijk of haar docenten. De contractant is aansprakelijk voor alle vormen van schade veroorzaakt aan materiaal, leerlingen, docenten van Muziekschool Rijswijk, deelnemers aan cursussen, workshops en trainingen of derden door leerlingen, deelnemers of derden voor, na of tijdens uitvoeren van het overeengekomene. 

Muziekschool Rijswijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Muziekschool Rijswijk is niet aansprakelijk voor gehoorschade voor, tijdens of na het uitvoeren van overeengekomene, noch verantwoordelijk voor het verschaffen van gehoorbescherming.

7. Betaling

Het bedrag wordt binnen veertien dagen na factuurdatum betaald tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Muziekschool Rijswijk In het geval van afspraken omtrent periodieke betalingen komt bij niet stipte nakoming van overeengekomen periodieke betalingen deze overeenkomst met betrekking tot betalen in afgesproken periodes zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de opdrachtgever er geen aanspraak meer op maken en is het gehele bedrag vanaf dat moment door Muziekschool Rijswijk opeisbaar.

Facturen worden door opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling. Indien opdrachtgever in verzuim is, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, vanaf datum verzuim alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 75,- (exclusief BTW), een en ander te vermeerderen met een bedrag van € 10,- (exclusief BTW) per sommatie aan administratiekosten, alsmede een bedrag van € 35,- (exclusief BTW) aan registratiekosten en rente.

Indien opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is Muziekschool Rijswijk gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Muziekschool Rijswijk is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

8.Annuleren of verplaatsen

Indien opdrachtgever of deelnemer meer dan 48 uur van tevoren afzegt wordt er samen gekeken naar een passende inhaaldatum. Indien dit binnen de 48 uur termijn gebeurd is er geen recht tot inhaling of vergoeding. Indien Muziekschool Rijswijk verhindert is is Muziekschool Rijswijk altijd verplicht samen een passende oplossing te zoeken

Als een les of proefles geen doorgang kan vinden vanwege de docent wordt de verzuimde les op een ander nog af te spreken tijdstip ingehaald. Als een les of proefles geen doorgang kan vinden door verzuim van de leerling bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding. Met uitzondering van aantoonbare ziekte van de leerling(e) langer dan een maand.

9. Vakantie

Het cursusjaar bestaat uit 38 lessen binnen de periode van 1 september en 31 augustus. Muziekschool Rijswijk hanteert de vakantietijden van de basisscholen in Rijswijk.

10. Intellectueel eigendom

De leerling of deelnemer is niet gerechtigd les-, cursus- of workshop materiaal waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Muziekschool Rijswijk toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. Al het les-, cursus- en workshopmateriaal gedocumenteerd of door de docenten behandeld zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een les, workshop- of cursusmateriaal is zonder expliciete toestemming van Muziekschool Rijswijk niet toegestaan.

11. Promotiemateriaal

Bij muziekuitvoeringen en andere activiteiten van Muziekschool Rijswijk kunnen foto en/of video opnamen worden gemaakt. Deze zouden kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals op de website, flyers, programmaboekjes, de instagram en de Facebookpagina van Muziekschool Rijswijk. Leerlingen van Muziekschool Rijswijk of deelnemers van cursussen of workshops kunnen op deze beelden te zien zijn zonder vermelding van namen. Muziekschool Rijswijk gaat er van uit dat hiertegen geen bezwaren zijn.

12. Locatie

Bij workshops, cursussen, les of training op locatie is de contractant verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een ruimte, waar op een veilige, plezierige en gezonde manier het overeengekomene tot uitvoering gebracht kan worden.

Specifiek voor workshops met live muziek wordt de opdrachtgever aan de volgende normen gehouden:

– De ruimte voldoet aan de geldende veiligheidseisen en normen op het gebied van brandveiligheid, rekening houdend met het aantal deelnemers

– Er is voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te garanderen

– Indien er geen gediplomeerd BHV’er aanwezig is is de opdrachtgever verplicht dit te vermelden

– Om live muziek op een leuke en veilige manier ten gehore te brengen wordt er rekening gehouden met een geluidsniveau tot aan 105db voor maximaal één uur

13. Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Muziekschool Rijswijk te mogen claimen of te veronderstellen.

Muziekschool Rijswijk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.muziekschoolrijswijk.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Muziekschool Rijswijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

14. Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.muziekschoolrijswijk.com op deze pagina.